سخن روز /
واحد فناوری اطلاعات
سلیمه احمدی
مسئول واحد فناوری اطلاعات و کارگزین تعاون روستایی استان بوشهر
شرح وظایف : 
 عنوان شغل : کارگزین
تعریف:
این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امور مختلف
کارگزینی بر حسب مورد تصدی م یباشند.
نمونه وظایف و مسئولیت ها:
- رسیدگی به فر مهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها
- تهیه پی شنویس کارگزینی از قبیل پی شنویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه
کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی
و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
- انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان
- برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
- اجرای خ طمشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های موردنظر
- استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
- تهیه ضوابط و دستورالعم لهای لازم
- شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف
- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات
- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
- تهیه گزارشات لازم
شرایط احراز:
1 – تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از
رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت
رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و
برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی،
مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، ،MBA مدیریت
2
اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و
معارف اسلامی ، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی ، معارف اسلامی و مدیریت( مالی)
ICDL -2 مهارت: داشتن مهارتهای هفت گانه
3 - دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، دستورالعم لها و آیین نامه های قانون
مدیریت خدمات کشوری (با تأکید بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم)، آیی ننگارش و مکاتبات
اداری
 
شماره تلفن همراه :
تاریخ به روز رسانی:
2019/06/01
تعداد بازدید:
59
Powered by DorsaPortal