سخن روز /
هدف و ظرفیت های قانونی

هدف و ظرفیت های قانونی

هدف سازمان

تأمین موجبات پیشرفت ، گسترش وتقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی، بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها

ظرفیتهای قانونی سازمان

 الف : سند چشم انداز


مهمترین اهداف سند چشم انداز
20 ساله کشور در بخش کشاورزی:

- قابلیتها ، ظرفیتها و مزیتهای ملی و منطقه ای بخش کشاورزی

- وابستگی گسترده توسعه همه بخشهای اقتصادی (صنعت ،بازرگانی و...) به کشاورزی

- نقش محوری کشاورزی درتامین امنیت غذایی ونقش راهبردی امنیت غذایی دراستقلال کشور

ب: برنامه پنچ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران:

- ماده 77 قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع تقویت وساماندهی تشکلهای خصوصی وتعاونی

- ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع توسعه تعاون

- بند (ب) ماده140 و بند (الف) ماده 141 قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع نظامهای بهره برداری

- ماده 144 قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع نگهداری محصولات کشاورزی 

- ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع توسعه روستایی

- ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع بسته اجرائی بخش کشاورزی

ج:سایرمواد قانونی

1- اساسنامه مناسب جهت انجام امور مرتبط با توسعه روستایی کشاورزی

2- قانون شرکتهای تعاونی (مصوب سال 1350)

3- قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب سال 1368) و اصلاحات بعدی آن

4- قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی (مصوب سال 1349)

5- آیین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی (مصوب سال 1350)

6- قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی (مصوب سال 1352)

7- اساسنامه شرکتهای سهامی زراعی مصوب 7/12/90 هیأت وزیران

8- قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1370)

9-تفسیر قانونی در خصوص مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1371) مبنی بر تسری قانون مذکور به شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید

10- قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی (مصوب سال 1385)

11- آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب 1388 هیأت وزیران

12- قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 5/3/1354

13-آیین نامه اجرایی قانون گسترش کشاورزی درقطبهای کشاورزی مصوب14/4/1354

14- آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون تشکیل وزرات جهاد کشاورزی مصوب 9/4/1387

15- آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی (مصوب سال 1387)

16- آیین نامه اجرایی قانون خالصجات (مصوب سال 1334)

17- ماده 14 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (مصوب سال 1379)

18- بندهای "5"و"6"قسمت"ز" شرح وظایف تفضیلی وزارت جهاد کشاورزی (مصوب سال 1381)

19- بند "8" ماده "1" و بند "2" ماده "9" قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم "44" قانون اساسی (مصوب سال 1348)

20- اساسنامه قانونی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران (مصوب سال 1348)

21-ماده 3 سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی مصوبه مورخ 30/11/91 مجمع تشخیص مصلحت نظام

22- قانون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

23- قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

24- وظیفه مندی وسیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه نظامهای بهره برداری ، تشکلها ونظام صنفی کشاورزی

د: مزیت های شبکه تعاونی

1- برخورداری از اساسنامه مناسب جهت انجام امور مرتبط با توسعه روستایی کشاورزی

2- برخورداری از ساختار قانونی و تشکیلاتی مناسب (عمودی و افقی)

3- تنوع وپراکنش مطلوب شرکتها و اتحادیه ها در کلیه مناطق روستایی و شهری

4- ظرفیت مناسب جهت واگذاری امور تصدیگری دولت

5- ظرفیت مناسب جهت تهیه ، تدارک ، توزیع نهاده ها و ماشین آلات و ادوات کشاورزی

6- وجود زمینه تعاملات تجاری و بازرگانی در شبکه تعاونیها

7- بهره مندی از امکان تجمیع منابع مالی شبکه و اعضاء برای تشکیل موسسه اعتباری

8- برخورداری شبکه از سامانه نرم افزاری ( IT ) برای فعالیتهای مالی

مواد منتخب قانون برنامه توسعه چهارم که می تواند بنحوی با ماموریت سازمان ارتباط داشته باشد

ماده
1- تخصیص منابع به بانک کشاورزی وبخش غیردولتی

ماده
5- بهره وری

ماده
7- واگذاری ها به بخش غیردولتی

ماده
8- کمک به توانمندسازی تعاونی ها

ماده
18- اجاره شرکتهای مختلف توسط تعاونی ها

ماده
10- اعطایحداقل25% تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی

ماده
11- تخصیص3% اعتبار بانک مرکزی به سایرین برای بخش غیردولتی

ماده
16- واگذاری سهام بیمه تجاری به تعاونی ها

ماده
18- تامین امنیت غذایی

ماده
19- ارتقای شاخصهای توسعه روستایی

ماده
27- ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری

ماده
129- واگذاری سهام هواپیمایی، کشتیرانی و ... به بخش تعاونی

ماده
131- کمک به ناوگان حمل و نقل توسط بخش غیردولتی

ماده
35- سرمایه گذاری بخش تعاونی در مناطق آزاد

ماده
37- ایجاد بستر برای تقویت فضای رقابتی

ماده
44- استقرار جامعه اطلاعاتی

ماده
45- گسترش نقش بخش تعاونی

ماده
50- ایجاد آموزشگاههای غیردولتی

ماده
54- تخصیص اعتبارات برای آموزش کارکنان

ماده
55- گسترش دانش و مهارت در جهت ایجاد فرصتهای شغلی

ماده
95- برنامه های فقرزدایی

ماده
102- برنامه توسعه بخش تعاونی

ماده
46- هدفمند نمودن یارانه ها

ماده
50- زمینه سازی ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته

ماده
51- یارانه سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش تعاونی برای ایجاد آموزشگاه فنی و حرفه ای

ماده
104- توسعه ساختارها توسط بخش تعاونی

ماده
111- افزایش نقش زنان

ماده
114- گردشگری و تعاون

ماده
117- یک درصد اعتبارات برای تربیت بدنی

ماده
126- استفاده و بکارگیری جوانان

ماده
184- تعریف ساختار تشکیلاتی برای خارج از کشور دستگاهها و سازمانها

ماده
133- لزوم تهیه نقشه تفکیکی روستاها و دهستانها

ماده
140- کمک به ارتقا و گسترش بخش غیرخصوصی و تعاون

ماده
143- توسعه آموزشهای تخصصی با رویکرد خدمات غیردولتی

 

تاریخ به روز رسانی:
2018/12/04
تعداد بازدید:
384
Powered by DorsaPortal