سخن روز /
اداره امور عمومی
آقای شهریار آبادی 
رئیس اداره امور عمومی
 
شرح وظایف  :
عنوان شغل : کارشناس امور اداری
تعریف:
این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهد هدار انجام مطالعه و
بررسی و یا سرپرستی فعالی تهای مربوط به امور اداری و استخدامی در زمین ههای مربوط به تشکیلات ، روش ها،
استخدام و آموزش، طبقه بندی مشاغل، حقوق و مزایا در وزارتخان هها و سازما نهای دولتی م یباشند.
نمونه وظایف ومسئولیت ها:
- انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و رو شها، آموزش، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادهای
لازم جهت ارسال به مرجع ذی ربط.
- تهیه مجموعه هدف، وظایف و پس تهای سازمانی وزارتخانه و یا سازمان متبوع و پیشنهاد آن به مرجع ذی ربط
جهت تأیید .
- تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای ذ یربط
- انجام فعالی تهای لازم در زمینه پیاد هکردن مفاد طرح طبق هبندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه
و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی
- تشریک مساعی در تنطیم آیین نامه ها، بخشنامه ها، و دستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه
و یا سازمان متبوع
- هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنام هها ، هدف های مورد نظر و خط مشی کلی تعیین شده
- تهیه گزارش لازم
شرایط احراز:
-1 تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های
تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت
رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت
و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستم ها،
مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، ،MBA مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف
11
اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی) ، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل
سیستمها
ICDL -2 مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل ، داشتن مهارت های هفت گانه
-3 دوره های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات
کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم، دهم)، آیی ننگارش و مکاتبات اداری
 
شماره تلفن همراه :
تاریخ به روز رسانی:
2019/06/01
تعداد بازدید:
317
Powered by DorsaPortal